Felhasználási feltételek

Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁFF)

I. Szolgáltatás – leírása, részvételi feltételek

Jelen ÁFF rögzíti a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (székhely: 1054 Budapest, Steindl Imre utca 8. a továbbiakban: BVOP) mint a Kormány által kijelölt Központi Ellátó Szerv (a továbbiakban: KESZ) a www.allamipartner.hu weboldalon elérhető online szolgáltatása (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit.
A www.allamipartner.hu egy információs honlap és központi igénybejelentő rendszer, amely lehetőséget biztosít a 44/2011. Kormányrendeletben és a 9/2011. BM rendeletben előírtak szerinti igénybejelentés megtételére az e jogszabályokban meghatározott kedvezményezetti kör részére.
A Szolgáltatást csak azok a jogszabályokban meghatározott kedvezményezettek vehetik igénybe, akik elfogadják az ÁFF-et, illetve megfelelően regisztráltak a www.allamipartner.hu weboldalon.

II. ÁFF módosítása, annak hatálybalépése és Felhasználó általi elfogadása

A Szolgáltatás igénybevételére jelen ÁFF rendelkezései az irányadóak. A BVOP jogosult az ÁFF-et bármikor módosítani. Az új, módosított ÁFF akkor lép hatályba, amikor azt a www.allamipartner.hu honlapon közzéteszi. A Szolgáltatás keretében a Felhasználó (Kedvezményezett) a módosítás hatálybalépését követő újabb igénybejelentés leadással fogadja el a módosított ÁFF-et. Az ÁFF lényeges módosítása esetén a BVOP e-mailben értesíti a korábban regisztrált Felhasználóit az új ÁFF hatályba lépéséről, melyet ők a Szolgáltatás ismételt igénybevételével fogadnak el.

A jelen ÁFF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a 44/2011. Kormányrendelet, valamint a 9/2011. BM rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók.

III. Regisztráció, annak módosítása, felfüggesztése, törlése, a BVOP általi automatikus visszaigazolás

A Felhasználó kizárólag előzetes regisztrációt követően jogosult a termékek kiválasztására és az igénybejelentés elküldésére. Felhasználó a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. Ha változás következik be mind a Kedvezményezett, mind a Felhasználó adataiban, akkor köteles azonnal értesítést küldeni erről a változásról e-mailben, vagy a Szolgáltatás levelezési címére küldött levél útján. A Felhasználó ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is. Nem a fentieknek megfelelő adatok megadásából, vagy az értesítés elmaradásából eredően a Szolgáltatás elmaradásáért, illetve esetleges kárért a BVOP nem vállal felelősséget.
A Felhasználók csak a BVOP adatbázisában Kedvezményezettként nyilvántartott szervhez tudnak Felhasználóként regisztrálni.

IV. Biztonság

A regisztráció során a Felhasználónak létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Felhasználó köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a BVOP-t, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Felhasználó ezen feltételezése, BVOP jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. A BVOP nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát felfedte, vagy azzal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.

V. Szellemi tulajdonjogok védelme, a weboldal használata, működése

A www.allamipartner.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője a BVOP, amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet.

A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁFF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a BVOP, sem más Felhasználók jó hírét és jogait.
Így különösen a Felhasználó

  • nem használhatja a honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit;
  • nem zavarhat és/vagy akadályozhat más Felhasználókat a honlap használatában;
  • nem nyúlhat hozzá semmilyen módon a honlap tartalmához, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg a BVOP jóváhagyása nélkül;
  • nem zavarhatja meg a honlap biztonságát;
  • nem használhatja a honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére, nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra;
  • nem küldhet olyan üzeneteket a honlapra, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak;
  • nem hozhat létre álüzeneteket valamely Felhasználó identitásának meghamisítása céljából vagy azért, hogy egy másik Felhasználó fiókjába bejuthasson.

A Weboldal egyes részei a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek a Felhasználó számítógépén tárolódnak. A böngésző program segítségével a Felhasználó beállíthatja, meggátolhatja a cookiek-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását. Jelen weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz az adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, melyeknek törlését Felhasználó bármikor kérheti. Az adott weboldalon a látogatás rögzítése végett a látogató számítógépének internet címe („IP cím”), naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján a felhasználó személyesen azonosítható lenne.
Tárhely szolgáltató: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

VI. Szolgáltatás elérhetősége

A BVOP fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók hozzáférését korlátozza a www.allamipartner.hu honlaphoz mindaddig, ameddig az szükséges a javítások és karbantartások elvégzéséhez, illetve a rendszer fejlesztéséhez, vagy új rendszerelemek bevezetéséhez.

VII. Személyes adatok védelme

Az adatkezeléssel összefüggő részletes információkat, jogokat és jogorvoslati lehetőségeket a bv. szervezet honlapja Közérdekű/Közérdekű adatok/Adatkezelések menüpont alatt elérhető „Állami partner igénybejelentő rendszer” elnevezésű tájékoztató tartalmazza.

Jelen ÁFF 2021. október 1. napján lép hatályba.

A weboldal sütiket használ a honlap működtetése, használatának megkönnyítése érdekében. Bővebb információt a Sütikezelési Tájékoztatóban talál.
Tudj meg többet!