bvop Közadatkereső

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Székhely: 1054 Budapest,
Steindl I. u. 8.

Védjegyünk

Az ÁLLAMI PARTNER védjegy a minőség, a biztonság és a megbízhatóság szimbóluma, és egyben kifejezi a magyar nemzetgazdaság fejlődésében az állami szerepvállalás iránti elkötelezettséget. Használója előmozdítja a nemzetgazdaság fejlődését, s ezzel együtt támogatja a társadalmi hasznosság iránti törekvéseket és tevékenységeket. Kifejezi azt, hogy gazdasági és társadalmi többletértéket képvisel a termék- vagy a szolgáltatáscsoport, melyet védjegyünk összefog.

Az ÁLLAMI PARTNER színes, ábrás tanúsító védjegyet (a továbbiakban: Állami Partner védjegy) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 204 954-es számon lajstromozta. A védjegybejelentés napja, az oltalmi idő kezdete 2011. május 30.

A BVOP a védjegyet eredetileg a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása közfeladat ellátására létrehozott, 100%-ban állami tulajdonú 12 gazdasági társaság által előállított termékek és szolgáltatások minőségének tanúsítására, a szakmai elvárásoknak megfelelő színvonal megjelenítésére hozta létre. Hosszú távú célunk azonban már akkor is az volt, hogy az ÁLLAMI PARTNER védjegyet használók köre kiszélesedjen, és az állami gazdálkodásban előállított termékek és nyújtott szolgáltatások általában használt szimbólumává váljon.

Az ÁLLAMI PARTNER védjegy működési szabályzata megfelel valamennyi, a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 101. § (5) bekezdésében foglalt előírásnak.

Használat


A védjegy használatára a hatályos szabályzat alapján pályázhat valamennyi gazdasági társaság, mely állami közfeladatot lát el, és az állami tulajdon részaránya legalább a minősített többséget eléri. Mindezek mellett nyitottak vagyunk arra is, hogy más, a szabályzatnak nem megfelelő, de az állami gazdálkodásban perspektívát látó gazdasági társaságok partnerként csatlakozzanak hozzánk, a védjegy használóihoz, szívesen kínáljuk számukra a partnerség lehetőségét.

A védjegy használatára vonatkozó tanúsítvány birtokában a vállalkozás jogosult

a) az általa előállított árukon vagy csomagolásukon a védjegyet feltüntetni, szolgáltatások nyújtása során a védjegyet megjeleníteni;
b) adminisztratív tevékenység során a védjegyet a dokumentumokon, iratokon feltüntetni, a vállalkozás honlapján megjeleníteni;
c) a marketingtevékenység során a védjegyet felhasználni.

A vállalkozás kizárólag a feltüntetett védjegy méretének meghatározására jogosult, egyebekben a felhasználás során a védjegyet semmilyen formában sem módosíthatja.

A kitűzött célok elérése érdekében mind a védjegyhasználat jogosultságát elnyerni kívánó szolgáltatóknak, mind az állami és érdekvédelmi szerveknek, szervezeteknek tiszteletben kell tartaniuk az alábbi elveket:

A pályázati eljárásában, a védjegyhasználat során, a védjegyhasználat jogszerűségének ellenőrzése körében érvényesülnie kell a szakszerűség, függetlenség és a pártatlanság elvének.

Az előre rögzített szakmai szempontrendszer alapján a védjegyhasználat jogszerűségét és a minősítési szempontok maradéktalan fennállását rendszeres ellenőrzés garantálja.

A védjegyhasználat jogát megszerző gyártók és szolgáltatók együttműködnek az ellenőrzést, felülvizsgálatot végző kijelölt vagy választott szervekkel, nem akadályozzák a használat ellenőrzését, félévente adatszolgáltatási kötelezettségnek tesznek eleget.


Hasznosság


A védjegy tanúsítja, hogy a termékek és szolgáltatások minősítése előre meghatározott szakmai szempontrendszer alapján történik.

A védjegy célja továbbá a minőségi követelményeknek megfelelő vállalkozások, szolgáltatók és termékek pozitív megkülönböztetése és kiemelése a fenti követelményeknek meg nem felelő vállalkozásokkal szemben.

Ezzel párhuzamosan cél az Állami Partner védjegy által a tudatos fogyasztói magatartás elősegítése, a tájékozott fogyasztói döntés meghozatalának megkönnyítése, továbbá a gyártók és szolgáltatók minőségfejlesztésre, magas színvonalú szolgáltatásnyújtásra, valamint értékesítésre, fogyasztóorientált szemléletre ösztönzése.

Valamennyi pályázó vállalja, hogy a rögzített követelmények be nem tartása, jogszabályellenes magatartás, jelen működési szabályzatba ütköző védjegyhasználat esetén a védjegyhasználat visszavonható.

Mind a védjegyhasználatra pályázat útján jogosultságot szerzett, mind a jogosultságot elvesztett vállalkozások nevét folyamatosan nyilvánosságra hozzuk.

Valamennyi pályázótól elvárt a minőség- és fogyasztóorientált szemlélet kialakítása.